php各个官方版本全集下载

php各个官方版本全集下载,有的朋友可能需要以前的旧版本,但是现在官方网站已经不能直接下载了,找到了官方的一个下载目录,需要的朋友去下载吧!

 Parent Directory                         27-Jan-2007 02:57      – 
pecl-5.0.0-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:16   932k 
pecl-5.0.1-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:15   930k 
pecl-5.0.2-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:15   1.0M 
pecl-5.0.3-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:16   1.1M 
pecl-5.0.4-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:16   1.3M 
pecl-5.0.5-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:15   1.4M 
pecl-5.1.1-Win32.zip                     20-Apr-2006 11:16   1.6M 
pecl-5.1.2-Win32.zip                     11-Jan-2006 18:37   1.6M 
pecl-5.1.3-Win32.zip                     01-May-2006 02:16   2.2M 
pecl-5.1.4-Win32.zip                     04-May-2006 11:21   2.2M 
pecl-5.1.5-Win32.zip                     16-Aug-2006 01:01   2.2M 
pecl-5.1.6-Win32.zip                     23-Aug-2006 21:26   2.2M 
pecl-5.2.0-Win32.zip                     02-Nov-2006 18:25   2.2M 
pecl-5.2.1-Win32.zip                     08-Feb-2007 00:54   2.3M 
pecl-5.2.1-nts-Win32.zip                 08-Feb-2007 00:54   1.9M 
pecl-5.2.2-Win32.zip                     03-May-2007 01:49   4.3M 
pecl-5.2.2-nts-Win32.zip                 03-May-2007 01:50   4.1M 
pecl-5.2.3-Win32.zip                     31-May-2007 15:54   4.3M 
pecl-5.2.3-nts-Win32.zip                 31-May-2007 16:48   4.0M 
pecl-5.2.4-Win32.zip                     30-Aug-2007 13:32   4.3M 
pecl-5.2.4-nts-Win32.zip                 30-Aug-2007 13:33   4.0M 
pecl-5.2.5-Win32.zip                     09-Nov-2007 05:28   2.8M 
pecl-5.2.5-nts-Win32.zip                 09-Nov-2007 05:29   4.0M 
pecl-5.2.6-Win32.zip                     03-May-2008 04:36   2.6M 
pecl-5.2.6-nts-Win32.zip                 03-May-2008 04:36   2.3M 
php-4.3.0-dev-zend2-alpha1.tar.gz        20-Apr-2006 11:15   3.9M 
php-4.3.0-dev-zend2-alpha1pl1.tar.gz     20-Apr-2006 11:16   3.9M 
php-4.3.0-dev-zend2-alpha2.tar.gz        20-Apr-2006 11:15   4.3M 
php-4.3.0-dev-zend2-win32-alpha1.zip     20-Apr-2006 11:16   4.3M 
php-4.3.0-dev-zend2-win32-alpha1.zip.asc 20-Apr-2006 11:16     1k 
php-4.3.0-dev-zend2-win32-alpha2.zip     20-Apr-2006 11:16   4.6M 
php-4.3.0-dev-zend2-win32-alpha2.zip.asc 20-Apr-2006 11:15     1k 
php-5.0.0-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:16   7.3M 
php-5.0.0-installer.exe                  20-Apr-2006 11:16   2.2M 
php-5.0.0.tar.gz                         20-Apr-2006 11:16   5.3M 
php-5.0.0RC1-Win32.zip                   20-Apr-2006 11:15   7.3M 
php-5.0.0RC1.tar.gz                      20-Apr-2006 11:15   5.3M 
php-5.0.0b1-Win32.zip                    20-Apr-2006 11:15   6.3M 
php-5.0.0b1.tar.bz2                      20-Apr-2006 11:15   3.7M 
php-5.0.0b1.tar.gz                       20-Apr-2006 11:16   4.5M 
php-5.0.0b4-Win32.zip                    20-Apr-2006 11:15   6.8M 
php-5.0.0b4.tar.gz                       20-Apr-2006 11:15   5.2M 
php-5.0.1-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:15   7.4M 
php-5.0.1.tar.gz                         20-Apr-2006 11:15   5.4M 
php-5.0.2-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:15   7.4M 
php-5.0.2-installer.exe                  20-Apr-2006 11:15   2.2M 
php-5.0.2.tar.bz2                        20-Apr-2006 11:15   4.4M 
php-5.0.2.tar.gz                         20-Apr-2006 11:16   5.4M 
php-5.0.3-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:16   7.3M 
php-5.0.3-installer.exe                  20-Apr-2006 11:15   2.2M 
php-5.0.3.tar.bz2                        20-Apr-2006 11:15   4.4M 
php-5.0.3.tar.gz                         20-Apr-2006 11:15   5.4M 
php-5.0.4-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:16   7.3M 
php-5.0.4-installer.exe                  20-Apr-2006 11:15   2.2M 
php-5.0.4.tar.bz2                        20-Apr-2006 11:16   4.5M 
php-5.0.4.tar.gz                         20-Apr-2006 11:15   5.6M 
php-5.0.5-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:15   7.6M 
php-5.0.5-installer.exe                  20-Apr-2006 11:16   2.3M 
php-5.0.5.tar.bz2                        20-Apr-2006 11:15   4.7M 
php-5.0.5.tar.gz                         20-Apr-2006 11:16   5.8M 
php-5.1.0-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:16   8.3M 
php-5.1.0-installer.exe                  20-Apr-2006 11:15   2.4M 
php-5.1.0.tar.bz2                        20-Apr-2006 11:15   5.9M 
php-5.1.0.tar.gz                         20-Apr-2006 11:15   7.5M 
php-5.1.1-Win32.zip                      20-Apr-2006 11:16   8.4M 
php-5.1.1-installer.exe                  20-Apr-2006 11:15   2.4M 
php-5.1.1.tar.bz2                        20-Apr-2006 11:16   5.9M 
php-5.1.1.tar.gz                         20-Apr-2006 11:16   7.5M 
php-5.1.2-Win32.zip                      11-Jan-2006 18:37   8.7M 
php-5.1.2-installer.exe                  12-Jan-2006 10:56   2.5M 
php-5.1.2.tar.bz2                        11-Jan-2006 16:24   6.0M 
php-5.1.2.tar.gz                         11-Jan-2006 16:24   7.7M 
php-5.1.3-Win32.zip                      01-May-2006 02:16   8.7M 
php-5.1.3-installer.exe                  01-May-2006 16:17   2.6M 
php-5.1.3.tar.bz2                        29-Apr-2006 21:15   5.7M 
php-5.1.3.tar.gz                         29-Apr-2006 21:15   7.2M 
php-5.1.4-Win32.zip                      04-May-2006 11:21   8.7M 
php-5.1.4-installer.exe                  04-May-2006 13:30   2.6M 
php-5.1.4.tar.bz2                        14-May-2006 18:16   6.1M 
php-5.1.4.tar.gz                         14-May-2006 18:16   7.7M 
php-5.1.5-installer.exe                  16-Aug-2006 11:17   2.6M 
php-5.1.5.tar.bz2                        15-Aug-2006 15:37   6.2M 
php-5.1.5.tar.gz                         15-Aug-2006 15:37   7.8M 
php-5.1.6-Win32.zip                      20-May-2007 14:45   9.1M 
php-5.1.6.tar.bz2                        23-Aug-2006 15:30   6.2M 
php-5.1.6.tar.gz                         23-Aug-2006 15:30   7.8M 
php-5.2.0-Win32.zip                      02-Nov-2006 18:06   9.2M 
php-5.2.0-win32-installer.msi            02-Nov-2006 18:27  18.4M 
php-5.2.0.tar.bz2                        01-Nov-2006 19:34   6.5M 
php-5.2.0.tar.gz                         01-Nov-2006 19:34   8.2M 
php-5.2.1-Win32.zip                      08-Feb-2007 00:54   9.3M 
php-5.2.1-nts-Win32.zip                  08-Feb-2007 00:55   9.2M 
php-5.2.1-win32-installer.msi            12-Feb-2007 14:35  19.1M 
php-5.2.1.tar.bz2                        07-Feb-2007 09:25   6.8M 
php-5.2.1.tar.gz                         07-Feb-2007 09:25   8.6M 
php-5.2.10-Win32.zip                     18-Jun-2009 01:44  10.0M 
php-5.2.10-nts-Win32.zip                 18-Jun-2009 01:44   9.9M 
php-5.2.10-nts-win32-installer.msi       18-Jun-2009 01:44  18.5M 
php-5.2.10-win32-installer.msi           18-Jun-2009 01:44  18.6M 
php-5.2.10.tar.bz2                       17-Jun-2009 14:43   8.4M 
php-5.2.10.tar.gz                        17-Jun-2009 14:43  10.9M 
php-5.2.11-Win32.zip                     17-Sep-2009 03:21  10.0M 
php-5.2.11-nts-Win32.zip                 17-Sep-2009 03:21   9.9M 
php-5.2.11-nts-win32-installer.msi       17-Sep-2009 03:21  19.0M 
php-5.2.11-win32-installer.msi           17-Sep-2009 03:21  19.2M 
php-5.2.11.tar.bz2                       16-Sep-2009 15:20   8.6M 
php-5.2.11.tar.gz                        16-Sep-2009 15:20  11.2M 
php-5.2.12-Win32.zip                     16-Dec-2009 19:31  10.0M 
php-5.2.12-nts-Win32.zip                 16-Dec-2009 19:31   9.9M 
php-5.2.12-nts-win32-installer.msi       16-Dec-2009 19:31  19.0M 
php-5.2.12-win32-installer.msi           16-Dec-2009 19:31  19.2M 
php-5.2.12.tar.bz2                       16-Dec-2009 14:00   8.7M 
php-5.2.12.tar.gz                        16-Dec-2009 14:00  11.2M 
php-5.2.13-Win32.zip                     24-Feb-2010 16:32  10.0M 
php-5.2.13-nts-Win32.zip                 24-Feb-2010 16:32   9.9M 
php-5.2.13-nts-win32-installer.msi       24-Feb-2010 16:32  20.3M 
php-5.2.13-win32-installer.msi           24-Feb-2010 16:32  20.4M 
php-5.2.13.tar.bz2                       24-Feb-2010 13:50   8.7M 
php-5.2.13.tar.gz                        24-Feb-2010 13:50  11.2M 
php-5.2.14-Win32.zip                     21-Jul-2010 22:30  10.0M 
php-5.2.14-nts-Win32.zip                 21-Jul-2010 22:30   9.9M 
php-5.2.14-nts-win32-installer.msi       21-Jul-2010 23:10  20.2M 
php-5.2.14-win32-installer.msi           21-Jul-2010 23:10  20.4M 
php-5.2.14.tar.bz2                       21-Jul-2010 17:10   8.6M 
php-5.2.14.tar.gz                        21-Jul-2010 17:10  11.2M 
php-5.2.2-Win32.zip                      03-May-2007 01:52   9.5M 
php-5.2.2-nts-Win32.zip                  03-May-2007 01:54   9.6M 
php-5.2.2-win32-installer.msi            03-May-2007 01:59  21.5M 
php-5.2.2.tar.bz2                        03-May-2007 02:38   7.0M 
php-5.2.2.tar.gz                         03-May-2007 02:38   8.8M 
php-5.2.3-Win32.zip                      31-May-2007 15:56   9.4M 
php-5.2.3-nts-Win32.zip                  31-May-2007 16:50   9.3M 
php-5.2.3-win32-installer.msi            31-May-2007 16:01  21.5M 
php-5.2.3.tar.bz2                        31-May-2007 16:20   7.1M 
php-5.2.3.tar.gz                         31-May-2007 16:20   8.9M 
php-5.2.4-Win32.zip                      30-Aug-2007 13:35   9.5M 
php-5.2.4-nts-Win32.zip                  30-Aug-2007 13:37   9.4M 
php-5.2.4-win32-installer.msi            30-Aug-2007 13:42  21.5M 
php-5.2.4.tar.bz2                        30-Aug-2007 02:01   7.3M 
php-5.2.4.tar.gz                         30-Aug-2007 02:01   9.3M 
php-5.2.5-Win32.zip                      09-Nov-2007 05:31   9.5M 
php-5.2.5-nts-Win32.zip                  09-Nov-2007 05:33   9.4M 
php-5.2.5-win32-installer.msi            15-Nov-2007 18:41  19.3M 
php-5.2.5.tar.bz2                        08-Nov-2007 17:09   7.4M 
php-5.2.5.tar.gz                         08-Nov-2007 17:09   9.5M 
php-5.2.6-Win32.zip                      03-May-2008 04:36   9.3M 
php-5.2.6-nts-Win32.zip                  03-May-2008 04:36   9.2M 
php-5.2.6-nts-win32-installer.msi        06-May-2008 02:34  18.5M 
php-5.2.6-win32-installer.msi            06-May-2008 02:34  18.9M 
php-5.2.6.tar.bz2                        30-Apr-2008 21:41   9.1M 
php-5.2.6.tar.gz                         30-Apr-2008 21:41  11.5M 
php-5.2.8-Win32.zip                      08-Dec-2008 21:20   9.9M 
php-5.2.8-nts-Win32.zip                  08-Dec-2008 21:20   9.8M 
php-5.2.8-nts-win32-installer.msi        08-Dec-2008 21:20  17.1M 
php-5.2.8-win32-installer.msi            08-Dec-2008 21:20  17.2M 
php-5.2.8.tar.bz2                        07-Dec-2008 20:43   9.4M 
php-5.2.8.tar.gz                         07-Dec-2008 20:43  11.9M 
php-5.2.9-1-Win32.zip                    06-Mar-2009 01:43  10.0M 
php-5.2.9-1-nts-Win32.zip                06-Mar-2009 01:43   9.9M 
php-5.2.9-1-nts-win32-installer.msi      06-Mar-2009 01:43  16.7M 
php-5.2.9-1-win32-installer.msi          06-Mar-2009 01:43  16.9M 
php-5.2.9-2-Win32.zip                    09-Apr-2009 11:04  10.0M 
php-5.2.9-2-nts-Win32.zip                09-Apr-2009 11:04   9.9M 
php-5.2.9-2-nts-win32-installer.msi      09-Apr-2009 11:04  18.4M 
php-5.2.9-2-win32-installer.msi          09-Apr-2009 11:04  18.6M 
php-5.2.9-Win32.zip                      10-Mar-2009 15:36  10.0M 
php-5.2.9-nts-Win32.zip                  10-Mar-2009 15:36   9.9M 
php-5.2.9-nts-win32-installer.msi        10-Mar-2009 15:36  16.7M 
php-5.2.9-win32-installer.msi            10-Mar-2009 15:36  16.9M 
php-5.2.9.tar.bz2                        25-Feb-2009 16:50   9.7M 
php-5.2.9.tar.gz                         25-Feb-2009 16:50  12.3M 
php-5.3.0.tar.bz2                        29-Jun-2009 20:31   9.6M 
php-5.3.0.tar.gz                         29-Jun-2009 20:31  12.6M 
php-5.3.1.tar.bz2                        19-Nov-2009 01:50  10.0M 
php-5.3.1.tar.gz                         19-Nov-2009 01:50  13.0M 
php-5.3.2.tar.bz2                        04-Mar-2010 01:50  10.0M 
php-5.3.2.tar.gz                         04-Mar-2010 01:50  13.1M 
php-5.3.3.tar.bz2                        21-Jul-2010 15:10  10.2M 
php-5.3.3.tar.gz                         21-Jul-2010 15:10  13.3M 
php-debug-pack-5.0.4-Win32.zip           20-Apr-2006 11:15   5.8M 
php-debug-pack-5.0.5-Win32.zip           20-Apr-2006 11:15   6.1M 
php-debug-pack-5.1.0-Win32.zip           20-Apr-2006 11:16   4.4M 
php-debug-pack-5.1.1-Win32.zip           20-Apr-2006 11:15   6.9M 
php-debug-pack-5.1.2-Win32.zip           11-Jan-2006 18:37   7.1M 
php-debug-pack-5.1.3-Win32.zip           01-May-2006 02:16   7.8M 
php-debug-pack-5.1.4-Win32.zip           04-May-2006 11:21   7.8M 
php-debug-pack-5.1.5-Win32.zip           16-Aug-2006 01:01   7.8M 
php-debug-pack-5.1.6-Win32.zip           23-Aug-2006 21:26   7.8M 
php-debug-pack-5.2.0-Win32.zip           02-Nov-2006 18:27   7.9M 
php-debug-pack-5.2.1-Win32.zip           08-Feb-2007 00:57   8.2M 
php-debug-pack-5.2.1-nts-Win32.zip       08-Feb-2007 00:58   7.6M 
php-debug-pack-5.2.10-Win32.zip          19-Jun-2009 10:05   4.9M 
php-debug-pack-5.2.10-nts-Win32.zip      19-Jun-2009 10:05   4.9M 
php-debug-pack-5.2.12-Win32.zip          16-Dec-2009 19:31   4.9M 
php-debug-pack-5.2.12-nts-Win32.zip      16-Dec-2009 19:31   4.8M 
php-debug-pack-5.2.13-Win32.zip          24-Feb-2010 16:32   4.9M 
php-debug-pack-5.2.13-nts-Win32.zip      24-Feb-2010 16:32   4.9M 
php-debug-pack-5.2.14-Win32.zip          21-Jul-2010 22:30   4.9M 
php-debug-pack-5.2.14-nts-Win32.zip      21-Jul-2010 22:30   4.9M 
php-debug-pack-5.2.2-Win32.zip           03-May-2007 02:01   9.5M 
php-debug-pack-5.2.2-nts-Win32.zip       03-May-2007 02:04  13.8M 
php-debug-pack-5.2.3-Win32.zip           31-May-2007 16:03   9.7M 
php-debug-pack-5.2.3-nts-Win32.zip       31-May-2007 16:52   9.4M 
php-debug-pack-5.2.4-Win32.zip           30-Aug-2007 13:44   9.6M 
php-debug-pack-5.2.4-nts-Win32.zip       30-Aug-2007 13:46   9.4M 
php-debug-pack-5.2.5-Win32.zip           09-Nov-2007 05:39   8.5M 
php-debug-pack-5.2.5-nts-Win32.zip       09-Nov-2007 05:41   9.4M 
php-debug-pack-5.2.6-Win32.zip           03-May-2008 04:36   8.3M 
php-debug-pack-5.2.6-nts-Win32.zip       03-May-2008 04:36   7.9M 
php-debug-pack-5.2.8-Win32.zip           08-Dec-2008 21:20   4.8M 
php-debug-pack-5.2.8-nts-Win32.zip       08-Dec-2008 21:20   4.8M 
php-debug-pack-5.2.9-2-Win32.zip         09-Apr-2009 11:04   4.9M 
php-debug-pack-5.2.9-2-nts-Win32.zip     09-Apr-2009 11:04   4.9M 
php-debug-pack-5.2.9-Win32.zip           10-Mar-2009 15:36   5.1M 
php-debug-pack-5.2.9-nts-Win32.zip       10-Mar-2009 15:36   5.0M

目前共 0 条评论