XCache 3.0.1 版本发布了

发布信息

 • 版本: 3.0.1
 • 上一个版本: 3.0.0
 • 分支: trunk
 • 状态: 稳定
 • 发布目的: 增加功能, 修复问题
 • 作者: mOo <[email protected]…>
 • 发布日子: 2013-01-01

发布说明

这个发布版本主要是修复问题

 • 改进与 “the ionCube PHP Loader”, Zend Optimizer 的兼容性
 • 改进稳定性
 • 改进 PHP_5_4 支持
 • 改进多线程环境下的稳定性

下载

XCache-3.0.1-php-5.1.6-Win32.zip 2013-Jan-11 03:59:08 146.2K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.1.6-Win32.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:08 67B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.2.17-nts-Win32-VC6-x86.zip 2013-Jan-11 03:59:13 144.2K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.2.17-nts-Win32-VC6-x86.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:13 80B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.2.17-Win32-VC6-x86.zip 2013-Jan-11 03:59:11 146.5K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.2.17-Win32-VC6-x86.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:11 76B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.3.19-nts-Win32-VC9-x86.zip 2013-Jan-11 03:59:18 152.1K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.3.19-nts-Win32-VC9-x86.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:18 80B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.3.19-Win32-VC9-x86.zip 2013-Jan-11 03:59:16 153.9K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.3.19-Win32-VC9-x86.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:16 76B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.4.9-nts-Win32-VC9-x64.zip 2013-Jan-11 03:59:28 173.2K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.4.9-nts-Win32-VC9-x64.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:28 79B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.4.9-nts-Win32-VC9-x86.zip 2013-Jan-11 03:59:25 157.0K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.4.9-nts-Win32-VC9-x86.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:25 79B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.4.9-Win32-VC9-x64.zip 2013-Jan-11 03:59:23 175.8K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.4.9-Win32-VC9-x64.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:23 75B text/plain; charset=utf-8
XCache-3.0.1-php-5.4.9-Win32-VC9-x86.zip 2013-Jan-11 03:59:20 159.2K application/zip
XCache-3.0.1-php-5.4.9-Win32-VC9-x86.zip.md5.txt 2013-Jan-11 03:59:20 75B text/plain; charset=utf-8
目前共 0 条评论