dedecms文档长尾关键词,根据频率先替换长尾关键词再替换主关键词

使用系统默认的功能时,在替换主关键词的时候,会将上面已经替换好的长尾关键词中的“金丝皇菊”也替换掉,从而破坏了原有的长尾关键词锚文本。
1.先将要替换的关键词替换成类似:

关键词1:’#####0#####’
关键词2:’#####2#####’
关键词3:’#####3#####’
再进行以上替换操作的时候,我们需要保存关键词所对应的锚文本,如:
‘#####0#####’ –> 关键词1的锚文本
‘#####1#####’ –> 关键词2的锚文本
‘#####2#####’ –> 关键词3的锚文本
等全部替换完毕后,我们最后再恢复回来
这里,我们主要修改:include/arc.archives.class.php 文件
修改部分如下:

复制代码
//高亮专用, 替换多次是可能不能达到最多次
function _highlight($string, $words, $result, $pre) {
global $cfg_replace_num;
// if (version_compare(PHP_VERSION, ‘5.5.0’, ‘>=’))
// {
// $string = $string[0];
// $pre = $pre[0];
// }

//修改 Start
$replaced_array = array();
$replaced_tiems = 0;
//修改 End

$string = str_replace(‘\”‘, ‘”‘, $string);
if ($cfg_replace_num > 0) {
foreach ($words as $key => $word) {
if ($GLOBALS[‘replaced’][$word] == 1) {
continue;
}
//修改 Start
$replace_string = ‘#####’ . $replaced_tiems . ‘#####’;
$replaced_array[$replace_string] = $result[$key];
$string = preg_replace(“#” . preg_quote($word) . “#”, $replace_string, $string, $cfg_replace_num);
$replaced_tiems+= 1;
//修改 End
// $string = preg_replace(“#”.preg_quote($word).”#”, $result[$key], $string, $cfg_replace_num);
if (strpos($string, $word) !== FALSE) {
$GLOBALS[‘replaced’][$word] = 1;
}
}
//修改 Start
foreach ($replaced_array as $k => $v) {
$string = str_ireplace($k, $v, $string);
}
//修改 End

} else {
$string = str_replace($words, $result, $string);
}
return $pre . $string;
}
复制代码
注意:这里我们需要在后台修改文档关键词的频率,默认是 频率高的优先替换,频率低的后替换

目前共 0 条评论